top of page

Pärimine

Kuidas pärida ja pärandada

Pärimismenetluse algatamiseks tuleb pärijal pöörduda notari poole.
Pärida on võimalik seaduse, testamendi või pärimislepingu järgi.
Nii testamendi- kui seadusejärgse pärimise puhul on pärimisprotsess pärijate jaoks põhimõtteliselt sarnane.

Seaduse järgi päritakse, kui pärandajal ei ole järele jäänud kehtivat testamenti.
Testamendi järgi päritakse, kui pärandaja on teinud testamendi.
Pärimislepingu järgi päritakse, kui pärandaja on sõminud notari juures pärimislepingu.

Seaduse järgi pärimisel on esimese järjekorra pärijad pärandaja lapsed, kes pärivad võrdsetes osades.
Teise järjekoha pärijad on pärandaja vanemad ning nende puudumise korral pärandaja vennad ja õed.
Kolmanda järjekoha pärijad on pärandaja vanavanemad ning nende alanejad sugulased.
Üleelanud abikaasa pärib seadusejärgse pärimise korral koos pärandaja sugulastega. Esimese järjekorra
pärijate kõrval pärib abikaasa võrdselt pärandaja lastega, kuid mitte vähem kui ühe neljandiku pärandvarast.
Teise järjekorra pärijate kõrval pärib abikaasa poole pärandvarast. Kui pärandajal ei ole lapsi ega lapselapsi,
vanemaid, õdesid ega vendi, pärib pärandaja abikaasa kogu pärandi.

Testament

Testament on viimse tahte avaldus, millega inimene teeb oma surma puhuks korraldusi. Testamenti on mõtet koostada juhul, kui soovitakse muuta seadusega ettenähtud pärijate ringi, teha korraldusi pärandiosade suuruse muutmiseks või teha pärandvara kohta muid korraldusi.
Testament võib olla vormistatud kas notariaalne või kodune.
Notariaalne testament on notari poolt tõestatud testament või notari hoiule antud testament, samuti ka abikaasade vastastikune testament.
Kui otsustatakse teha testament, on soovitav lasta see notariaalselt tõestada. Testamendi tõestamisel selgitab notar välja testamendi tegija tahte ja vormistab selle arusaadavalt; samuti oskab notar aidata õiguslike probleemide lahendamisel.

bottom of page