Apostill

Alates 1. jaanuarist 2010 tegelevad Eestis avalike dokumentide apostillimisega notarid.

 

Apostill on tunnistus, millega kinnitatakse dokumendile alla kirjutanud isiku pädevust. Apostill kinnitatakse püsivalt dokumendi külge. Apostillida võib avaliku dokumendi:

  • originaali,

  • notariaalselt või ametlikult kinnitatud ärakirja,

  • väljatrükki või väljavõtet.

 

Avalik dokument tuleb apostillida riigis, kus see on välja antud.

 

Avalik dokument on:

  • haldusdokument (diplom, tunnistus, tõend, õiend, teatis vms);

  • kohtu või kohtuga seotud ametiasutuse väljastatud dokument (kohtuotsuse ärakiri, väljavõte registrist, kohtutäituri dokument vms);

  • notari või vandetõlgi dokument.

 

 

Dokumendi apostilliga kinnitamise taotleja esitab notarile:

  • kirjaliku taotluse  (dok) ja

  • apostillimist vajava dokumendi.

  • Taotluse ja dokumendi võib edastada isiklikult või posti teel.

  • Taotlus loetakse saabunuks ainult juhul, kui sellele on lisatud apostillimist vajav dokument.

 

Notari tasu apostillimise eest on 22,35 eurot, millele lisandub käibemaks. Apostillitud dokumendi tagasisaatmisel postiga lisandub postiteenuse tasu.